Työryhmä esittää uuden liikesalaisuuslain säätämistä – ”Whistleblowing” sallittua, moraalisesti arveluttavista bisneksistä tiedottaminen ei

0

Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään vastaanottanut liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön. Työryhmä ehdottaa, että Suomeen säädetään erillinen liikesalaisuuslaki, joka sisältäisi direktiivin edellyttämät säännökset ja johon siirrettäisiin lainsäädännön nykyiset liikesalaisuuksien suojaa koskevat säännökset sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista.

Laissa säädettäisiin liikesalaisuuden määritelmästä sekä liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta, käyttämisestä ja ilmaisemisesta. Laissa säädettäisiin myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista ja siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan ilmoittaa ja sananvapautta käyttää liikesalaisuuden suojasta huolimatta.

Tuomioistuin voisi liikesalaisuuden haltijan vaatimuksesta määrätä kielloista ja korjaavista toimenpiteistä. Se voisi määrätä liikesalaisuuden loukkaajan maksettavaksi käyttökorvauksen tai vahingonkorvauksen liikesalaisuuden haltijalle.

Ehdotus sisältää myös direktiivin edellyttämät täsmennykset työsopimuslakiin.

Liikesalaisuuksien siviilioikeudellisen suojan tehostuminen ja ilmiantajan asema

Uuteen lakiin sisältyy täsmällisemmät ja kattavammat oikeussuojakeinot, jotka ovat liikesalaisuuden haltijan käytettävissä liikesalaisuuksien loukkaustilanteissa. Tämän katsotaan tehostavan liikesalaisuuksien suojaa, joka nykyisin rakentuu ensisijaisesti rikoslainsäädännön varaan. Direktiivi ei koske rikosoikeudellista sääntelyä. Työryhmä ei esitä muutoksia rikoslakiin.

Uudessa laissa on mukana direktiivin mukainen niin sanottu whisteblowing-toimintaa koskeva säännös. Sen mukaan liikesalaisuuden paljastaminen ei ole oikeudetonta, jos tarkoituksena on väärinkäytöksen tai laittoman toiminnan paljastaminen yleisen edun suojaamista varten. Vastaavaa säännöstä ei nykyisin sisälly Suomen lainsäädäntöön. Viimekädessä tuomioistuin tekee tapauskohtaisen arvion siitä, onko ilmiantajan toiminta ollut oikeutettua.

Liikesalaisuuslakityöryhmän mietintöä koskeva lausuntokierros on käynnissä. Lausuntoaika päättyy 29.11.2017. Liikesalaisuusdirektiivi, lausuntopyyntö ja työryhmän mietintö löytyy osoitteesta: http://tem.fi/lausuntopyynnot

Lähde: Työ- ja Elinkeinoministeriö

Mainos

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.